Algemene voorwaarden

Versie geldig vanaf 22 mei 2018

Download de Algemene Voorwaarden

1. Wat moet jij weten over de gebruikte begrippen in deze algemene voorwaarden?

Wanneer we volgende begrippen gebruiken in de Algemene Voorwaarden hebben zij volgende betekenis:

 •  Overal waar we verwijzen naar “jij”, “jijzelf” of “jou” bedoelen we iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden één of meerdere Diensten gebruikt of wenst te gebruiken van Streyma.
 •  Overal waar we verwijzen naar “Streyma”, “wij” of “ons” bedoelen we de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Streyma”, met maatschappelijke zetel te Akkerstraat 41, 2370 Arendonk, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer BE 0683.672.133.
 •  Overal waar we verwijzen naar de “Partijen”, bedoelen we Streyma en jijzelf.
 •  Met “Gebruiksvoorwaarden” bedoelen wij de Gebruiksvoorwaarden voor de Website, zoals deze beschikbaar zijn op de Website.
 •  Met “Privacy Verklaring” bedoelen wij de privacy verklaring zoals deze beschikbaar is op de Website.
 •  Met de “Algemene Voorwaarden” bedoelen we dit document, zijnde de volledige lijst aan vragen en antwoorden zoals deze beschikbaar is op de Website en op jouw eerste verzoek.
 •  Met “Dienst” of “Diensten” bedoelen we eender welke activiteit die jij bij ons afneemt, zoals deze onder meer omschreven staat op de Website.
 •  Met “Programma” bedoelen we de omschrijving van een welbepaalde Dienst met uitzondering van een Consultatie, zoals deze beschikbaar is op onze Website, zoals onder meer zonder beperkt te zijn tot kampen, moeder-dochter driedaagse,….
 •  Met “Consultatie” bedoelen we iedere therapeutische sessie, zowel individuele als koppel- of gezinssessie, met uitsluiting van elk Programma.
 •  Met “Overeenkomst” bedoelen wij de schriftelijke en ondertekende overeenkomst waarin wij ons verbinden om de Dienst die jij wenst af te nemen te verstrekken.

De verwijzingen naar deze woorden in de Algemene Voorwaarden kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud voorvallen. Dit verandert niets aan de betekenis die aan deze woorden is gegeven.

 Als jij vragen hebt met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan jij ons steeds contacteren op volgende coördinaten:

Postadres: Akkerstraat 41, 2370 Arendonk

E-mailadres: info@streyma.be

2. Welke voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten die jij van ons afneemt?

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al Onze Diensten in het algemeen en meer in het bijzonder op iedere Dienst die jij van ons wenst af te nemen. Door het gebruik van de Website, het inschrijven voor een Dienst of Programma of het sluiten van een Overeenkomst met ons, verklaar jij dat je kennis genomen hebt van, én akkoord bent met, deze Algemene Voorwaarden, met de Gebruiksvoorwaarden en met de Privacy Verklaring. Op de verhouding tussen de Partijen zijn volgende regels van toepassing (in hiërarchische volgorde): (1) de Overeenkomst, (2) deze Algemene Voorwaarden en (3) het Belgische recht.

Deze Algemene Voorwaarden doen op geen enkele manier afbreuk aan de rechten die jij dwingend kan ontlenen aan de nationale wetgeving met betrekking tot consumentenbescherming.

Over afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kan jij met ons onderhandelen. In ieder geval zijn afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden maar mogelijk voor zover deze specifiek zijn en bij schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen worden vastgesteld. Een eventuele afwijking geldt dan ook enkel voor de Overeenkomst die betrekking heeft op de specifieke afgenomen Diensten. Het is niet zo omdat wij jou éénmalig een afwijking toestaan, dat jij je in volgende overeenkomsten automatisch op diezelfde afwijking kan beroepen. Voor zover als relevant, zijn enkel onze Algemene Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van jouw algemene voorwaarden, ook al zouden zij bepalen dat zij als enige van toepassing zijn.

Als een rechter één van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ongeldig zou verklaren, zorgt dat niet voor nietigheid van de andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. Moest(en) één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, zullen de we in de mate van het mogelijke onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) gelijkaardige bepaling(en) die strookt/stroken met de geest van deze Algemene Voorwaarden.

Wij hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of te wijzigen. De nieuwe Algemene Voorwaarden zullen dan van toepassing zijn vanaf de 15de dag na hun bekendmaking op de Website. Jij bent dan ook op ieder moment gebonden door de Algemene Voorwaarden zoals zij op dat moment raadpleegbaar zijn op de Website.

Voorts is het niet omdat wij een aantal van onze rechten die opgenomen zijn in deze Algemene Voorwaarden (herhaaldelijk) niet afdwingen of toepassen, dat dit nalaten aanzien kan worden als een verzaking aan die rechten. Dit maakt tevens niet dat wij op enige wijze deze rechten verliezen.

3. Welke verhouding komt er tussen partijen tot stand?

Wij vervullen Onze verplichtingen die volgen uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden op zelfstandige basis en in volledige onafhankelijkheid. Voor zover jij aan ons suggesties geeft in verband met de uitvoering van de Diensten dienen deze enkel om de uitvoering van de Diensten te stroomlijnen/vereenvoudigen. Met deze suggesties trachten wij in de mate van het mogelijke rekening te houden, maar wij behouden op ieder moment de exclusieve eindbeslissing.

4. Welke beloftes maken wij naar jou toe en wat kunnen we je jammer genoeg niet beloven?

In het kader van het verstrekken van de Diensten naar ons beste vermogen beloven wij jou:

 • Dat wij ons zullen inzetten om samen tot een positief resultaat te komen;
 • Dat we je handvaten aanreiken om met je hoogsensitiviteit om te gaan; en
 • Dat we nieuwe en eerlijke inzichten geven in jezelf, je gedrag, je karaktereigenschappen en je eventuele problemen.

Gezien de aard van onze Diensten kunnen wij ons niet verbinden tot het bereiken van een concreet of meetbaar resultaat. Wel beloven wij onze uiterste best te doen om onze Diensten zo kwalitatief mogelijk te verstrekken. De verplichtingen die wij dus door de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgelegd krijgen, zijn dus geen verbintenissen tot het bereiken van een resultaat, maar eerder verbintenissen om alle redelijkerwijze mogelijke inspanningen te leveren in het kader van de uitvoering van de Diensten.

Er zijn natuurlijk ook bepaalde zaken die wij wel kunnen garanderen in het kader van een Programma en waarvoor we ons dus wel verbinden tot het behalen van een concreet resultaat. Dit is enkel het geval met betrekking tot volgende zaken:

 • Het verstrekken van de accommodatie;
 • Het afsluiten van een verzekering voor jou; en
 • Het verstrekken van 3 maaltijden per dag, tenzij anders vermeld in het Programma;

Uiteraard zijn er ook zaken die wij niet aan jou kunnen beloven, zoals bijvoorbeeld dat je klachtenvrij bent na het afnemen van onze Diensten of het volgen van een Programma. Veel hangt uiteraard af van je eigen mindset, openheid en inspanningen.

Wij verbinden ons dus enkel om de door jou gekozen Diensten te leveren. Indien jij van ons andere diensten wenst af te nemen zal hiervoor een nieuwe Overeenkomst afgesloten moeten worden.

5. Hoeveel waarde mag jij hechten aan de prijzen en het aanbod op de Website?

Wij doen steeds al het mogelijke om de prijzen van de Diensten op onze Website actueel te houden. Toch is elk aanbod van een Dienst op onze Website louter informatief. Het is immers mogelijk dat ondanks het feit dat we onze Website met de grootste zorgvuldigheid beheren, de prijzen en/of aanbiedingen niet langer up-to-date zijn. Wij mogen de aanbiedingen en prijzen op onze Website dan ook steeds aanpassen en/of intrekken. De Diensten zullen steeds aangerekend worden op basis van de prijzen die gelden op het ogenblik dat de Overeenkomst definitief wordt.

Wij zijn niet aansprakelijk voor typ-, druk- en zetfouten, onvolledige informatie en/of materiële fouten. Daarnaast zijn wij niet gebonden door kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten.

 6. Wanneer is jouw Overeenkomst met ons definitief?

De Overeenkomst komt tot stand wanneer jij een afspraak maakt of een Programma boekt via onze Website en wij deze afspraak of dit Programma bevestigen via e-mail, of wanneer er een schriftelijke Overeenkomst getekend wordt door de Partijen. Wij gaan er steeds redelijkerwijze vanuit dat jij bevoegd en bekwaam bent om een Overeenkomst met ons af te sluiten. Ook via elektronische weg komt een geldige Overeenkomst tot stand. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van de aanvaarding van de afspraak of het Programma. De elektronische bestanden die wij hiervan bijhouden, gelden als bewijs hierbij.

Wij zijn vrij om te kiezen met welke personen wij een Overeenkomst wensen aan te gaan. Wij zijn steeds gerechtigd om aanvragen te weigeren. Daarnaast zijn inschrijvingen voor bepaalde Diensten gelimiteerd naar aantal beschikbare plaatsen. Een aanbod van zulke Diensten geldt dan ook maar voor zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Wij houden ons ook het recht voor om de Overeenkomst te annuleren indien jij niet tijdig betaalt.

 7. Wat is er allemaal inbegrepen in de prijzen op de Website?

De prijzen van de Diensten op de Website hebben enkel betrekking op de Diensten zoals deze op de Website omschreven zijn. Alle prijzen zijn in EURO en inclusief de belasting op de toegevoegde waarde (btw). Materialen die niet zijn opgenomen in het Programma zijn niet in de prijs inbegrepen. Indien jij bijkomende Diensten van ons wenst af te nemen, zal hiervoor een afzonderlijke Overeenkomst moeten worden afgesloten.

Eventuele foto’s op de website zijn louter decoratief bedoeld. Zij kunnen dan ook elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs.

Eventuele fouten bij de berekening van de prijs mogen wij te allen tijde later nog rechtzetten.

8. Wanneer en hoe moet jij aan ons betalen? En wat kan er gebeuren als jij niet tijdig betaalt?

 8.1 Programma

 8.1.1 Jij betaalt vooraf! 

Voor de Diensten die jij afneemt via, de Website, dient er in beginsel steeds vooraf betaald te worden. Voor iedere boeking via de Website aanvaarden wij enkel elektronische betalingen. Voor deze elektronische betalingen kan jij kiezen uit volgende betaalinstrumenten:

 • Kredietkaart (VISA/Mastercard);
 • Vooruitbetaling per overschrijving;
 • Bankcontact;
 • KBC- en Belfius-app;
 • iDeal voor Nederlandse cliënten/gebruikers.

Zolang jij niet betaald hebt, zijn wij niet verplicht om de Diensten te verstrekken en hebben wij het recht om de Overeenkomst te annuleren, tenzij wij met jou specifieke betalingsvoorwaarden hebben afgesproken.

Voor online betalingen doen wij beroep op de diensten van externe, professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. Wij stellen alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier, met respect voor de persoonlijke levenssfeer, te organiseren. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op de online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de beheerder van het betalingsplatform van toepassing. Het is die beheerder die de eindverantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van de betalingen. Wij zijn dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor de afhandeling van de online betalingen, of voor de verwerking en bewaring van de vertrouwelijke gegevens die jij aan de beheerder verstrekt.

Indien jij niet betaalt, hebben wij het recht om de Overeenkomst te ontbinden/annuleren en ben jij aan ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de nog openstaande prijs, onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen en zonder afbreuk te doen aan ieder ander recht dat wij mogelijk ontlenen aan het feit dat jij niet betaald hebt.

Indien wij jou de gevraagde Dienst(en) niet leveren, heb jij het recht om de Overeenkomst te ontbinden/annuleren, en zijn wij aan jou een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van reeds betaalde prijs, onverminderd jouw recht om een hogere schade te bewijzen en zonder afbreuk te doen aan ieder ander recht dat jij mogelijk ontleent aan het feit dat wij de Dienst(en) niet geleverd hebben.

8.1.2 Jij komt met ons overeen dat jij later mag betalen!

Het staat jou natuurlijk ook steeds vrij om met ons contact op te nemen om specifieke betalingsvoorwaarden af te spreken. In ieder geval dien jij aan ons te betalen op de met jou overeengekomen betalingsdatum.

Indien er specifieke betalingsvoorwaarden werden overeengekomen waardoor betaling na de levering van de Dienst mogelijk is en jij ons niet tijdig betaalt, is op de prijs dan wel het nog te betalen bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% per maand. Mede omwille van de administratieve kosten die wij hebben bij het opvolgen van een eventuele betalingsachterstand, rekenen wij jou in elk geval een forfaitaire schadevergoeding aan van 50 EURO per openstaande som, onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen en zonder afbreuk te doen aan ieder ander recht dat wij mogelijk ontlenen aan het feit dat jij niet (tijdig) betaald hebt.

8.2 Consultatie

Voor Consultaties betaal jij aan het einde van de Consultatie het verschuldigde bedrag. Wij aanvaarden in principe enkel cash betalingen. Indien jij niet aan ons betaalt, is op de prijs dan wel het nog te betalen bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% per maand. Mede omwille van de administratieve kosten die wij hebben bij het opvolgen van een eventuele betalingsachterstand, rekenen wij jou in elk geval een forfaitaire schadevergoeding aan van 50 EURO per openstaande som, onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen en zonder afbreuk te doen aan ieder ander recht dat wij mogelijk ontlenen aan het feit dat jij niet (tijdig) betaald hebt.

9. Kan jij een Overeenkomst nog annuleren?

9.1.   Herroepingsrecht

In principe is de Overeenkomst definitief vanaf het moment dat de Overeenkomst ondertekend is of wij de aan jou bevestigen. Dit om het voor ons mogelijk te maken de dienstverlening in te plannen en Onze Diensten op een kwalitatieve manier te kunnen verstrekken.

Jij kan echter genieten van een herroepingsrecht. Tot en met de veertiende dag, te rekenen vanaf de datum dat de Overeenkomst definitief geworden is, kan jij kosteloos afzien van deze Overeenkomst.

9.2 Jij wil (na afloop van de herroepingstermijn) toch nog afzien van een Programma?

Onverminderd dit herroepingsrecht, staat het jou voor Programma’s te allen tijde vrij om af te zien van de Overeenkomst, zonder dat jij aan ons hiervoor een reden moet opgeven. We vragen wel dat jij ons hiervan schriftelijk voorafgaand aan de start van de Dienst op de hoogte brengt. Aangezien we steeds met kleine groepen werken om jullie een gepersonaliseerde en optimale dienstverlening te kunnen bieden, is het vullen van alle beschikbare plaatsen van het Programma cruciaal voor ons. Om die reden zullen wij indien jij ons niet tijdig op de hoogte brengt, het recht hebben om een percentage van de prijs van de Dienst aan jou aan te rekenen als forfaitaire schadevergoeding, en onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen en zonder afbreuk te doen aan ieder ander recht dat wij mogelijk ontlenen aan het feit dat jij de Overeenkomst inzake het Programma verbreekt, welk percentage zal afhangen van het moment waarop jij aangeeft de Overeenkomst inzake het Programma te willen beëindigen:

Indien jij de Overeenkomst eenzijdig meer dan drie maanden voorafgaand aan de startdatum van de Dienst opzegt, zijn wij gerechtigd om jou 25% van de prijs van de Dienst aan te rekenen als forfaitaire schadevergoeding;

Indien jij de Overeenkomst eenzijdig opzegt in de periode tussen de drie maanden en de maand voorafgaand aan de startdatum van de Dienst, zijn wij gerechtigd om jou 50% van de prijs van de Dienst aan te rekenen als forfaitaire schadevergoeding; en

Indien jij de Overeenkomst eenzijdig minder dan een maand voorafgaand aan de startdatum van de Dienst opzegt, of niet komt opdagen voor de Dienst, zijn wij gerechtigd om jou 100% van de prijs van de Dienst aan te rekenen als forfaitaire schadevergoeding.

9.3. Wij zien eenzijdig af van een Programma!

Wij begrijpen dat jij ook op ons rekent en daarom ben jij gerechtigd indien wij eenzijdig wensen af te zien van het Programma, ons een percentage van de prijs van de Dienst aan te rekenen, onverminderd jouw recht om een hogere schade te bewijzen en zonder afbreuk te doen aan ieder ander recht dat jij mogelijk ontleent aan het feit dat wij de Overeenkomst eenzijdig verbreken, en welk percentage zal afhangen van het moment waarop wij aangeven de Overeenkomst inzake het Programma te willen beëindigen:

Indien wij de Overeenkomst eenzijdig meer dan drie maanden voorafgaand aan de startdatum van de Dienst beëindigen, ben jij gerechtigd om ons 25% van de prijs van de Dienst aan te rekenen als forfaitaire schadevergoeding; en

Indien wij de Overeenkomst eenzijdig beëindigen minder dan drie maanden voorafgaand aan de Dienst, ben jij gerechtigd om ons 50% van de prijs van de Dienst aan te rekenen als forfaitaire schadevergoeding.

9.4. Wat met Consultaties?

Voor Consultaties bij ons ter plaatse vragen wij jou om, bij belet, ons 48 uur voorafgaand aan de afspraak op de hoogte te brengen van het feit dat je verhinderd bent. Indien jij ons pas later dan 48 uur voorgaand aan de afspraak op de hoogte brengt, zijn wij genoodzaakt jou de helft van de prijs van de geplande Consultatie aan te rekenen als forfaitaire schadevergoeding. Indien jij ons niets laat weten en niet komt opdagen, rekenen wij jou de volledige prijs van de geplande Consultatie aan als forfaitaire schadevergoeding.

10. Waarvoor, hoe en tot wanneer kan jij ons aanspreken?

Wij hopen natuurlijk dat jij deze bepaling van de Algemene Voorwaarden nooit nodig hebt. Toch geven wij mee dat jij ons kan aanspreken voor iedere verplichting die ons wordt opgelegd door de Wet, de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Verklaring.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ons door jou foutief of onvolledig verstrekte gegevens.

Wij zijn evenmin aansprakelijk voor de schade die jij mogelijk lijdt door de annulering/ontbinding van de Overeenkomst omwille van het feit dat jij niet betaald hebt.

Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, schade die jij zelf veroorzaakt hebt, schade die door derden veroorzaakt is of voor schade die het gevolg is van het feit dat jij je wettelijke/andere verplichtingen niet hebt nageleefd.

In geen geval zal jij ons kunnen aanspreken voor een groter bedrag dan de prijs van de Diensten die jij van ons wenst af te nemen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor tekortkomingen, bij het leveren van de Dienst(en), wanneer deze het gevolg zijn van overmacht en/of hardship, in de ruimste juridische betekenis van beide woorden, met inbegrip van onder meer: sociale onrust, files, brand, weersomstandigheden, technische defecten, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk,  of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, en/of het op enig moment onbeschikbaar zijn van de Website. In geval van overmacht en/of hardship kunnen wij kiezen om ofwel: (1) de uitvoering van onze Overeenkomst tijdelijk op te schorten, (2) de Overeenkomst te ontbinden/annuleren of (3) jou uit te nodigen om nieuwe, aangepaste voorwaarden te onderhandelen.

Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor diefstal of verlies van jouw persoonlijke bezittingen gedurende de verstrekking van de Diensten zoals bijvoorbeeld bagage, geld,… of specifiek materiaal dat jij in functie van de gekozen Diensten moet meebrengen.

Iedere vordering die jij mogelijk op ons hebt, verjaart door verloop van 1 jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met de schade en Onze mogelijke aansprakelijkheid. In ieder geval stel jij ons, bij een toerekenbare tekortkoming, eerst schriftelijk in gebreke, met een redelijke termijn, om ons in staat te stellen Onze verplichtingen na te komen, eventuele fouten te herstellen, schade te beperken of op te heffen.

11. Hoe behandelen wij jouw persoonlijke gegevens en hoe moet jij omgaan met vertrouwelijke informatie die jij van ons ontvangt?

Om ons in staat te stellen Diensten voor jou uit te voeren, moet jij ons uiteraard bepaalde persoonlijke gegevens verschaffen. Jij staat zelf in voor de correctheid en volledigheid van de gegevens die jij aan ons verstrekt. Wij behandelen deze gegevens volstrekt vertrouwelijk, in overeenstemming met onze Privacy Verklaring.  Wij nemen jouw privacy serieus. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen onze Algemene Voorwaarden en onze Privacy Verklaring, hebben de bepalingen van onze Privacy Verklaring voorrang.

Door het sluiten van een Overeenkomst aanvaard jij dat wij jouw gegevens opnemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens mogen wij gebruiken om informatie- en/of promotiecampagnes te voeren in verband met de Diensten die wij aanbieden, maar enkel in het kader en voor de duurtijd van de contractuele relatie die wij met jou hebben of voor zolang wij wettelijk gerechtigd of verplicht zijn om jouw gegevens te bewaren.

Jij kan ons steeds kosteloos verzoeken om jou een overzicht te bezorgen van de gegevens die Wij van Jou verzameld hebben, alsook om deze gegevens te verbeteren/verwijderen. Indien Jij geen commerciële informatie meer wenst te ontvangen van ons, vragen wij jou om ons dit via e-mail te melden op het volgende adres info@streyma.be, waarop wij het nodige zullen doen.

De Partijen zijn verplicht tot de geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die aan hen bekend gemaakt wordt gedurende de uitvoering van de Diensten. Informatie is vertrouwelijk wanneer dit door Ons zo aan Jou is meegedeeld (of omgekeerd) of wanneer dit uit de aard van de Informatie blijkt.

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijke informatie niet openbaar te maken, behalve in die gevallen waar wij hiertoe door een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gedwongen zijn. In dit geval zijn wij aan jou geen schadevergoeding verschuldigd en heb jij evenmin het recht om de ontbinding van de Overeenkomst te vragen.

12. Wat mag jij doen met het materiaal dat je van ons krijgt?

Het is jou niet toegestaan om de kennis die jij opdoet tijdens de uitvoering van de Diensten commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij wij jou hier schriftelijk toestemming voor geven. Ons materiaal en je wachtwoord en gebruikersnaam zijn bestemd voor jouw privé-gebruik. Indien wij merken dat je op deze paragraaf inbreuk zou plegen, hebben wij het recht om jouw account te blokkeren en ben je ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 1.000,00 EURO per inbreuk, te vermeerderen met 500,00 EURO per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd ons recht om hogere schade te bewijzen.

13. Waar kan jij terecht met eventuele klachten?

Indien jij ontevreden bent over de wijze waarop wij de Diensten geleverd hebben, moet jij dit ons zo spoedig mogelijk via e-mail op het volgende adres, info@streyma.be, laten weten. Jij deelt ons mee wat jouw klachten zijn, zodat wij hier gepast op kunnen reageren. Indien jij ons niets laat weten of jij jouw klacht niet duidelijk omschrijft, kunnen wij niet reageren.

Klachten moet jij ons binnen de 14 dagen na de beëindiging van de Diensten melden. Indien jij te laat bent, verlies jij het recht op herstel of schadevergoeding.

Ongeacht het feit dat je een klacht hebt ingediend, blijf jij te allen tijde gehouden om ons tijdig te betalen.

14. Wat bij eventuele geschillen?

Bij eventuele geschillen over een Overeenkomst of over de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, zullen de Partijen eerst minnelijk proberen tot een akkoord te komen. Indien dit niet lukt, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Streyma bevoegd. De taal van een eventuele procedure zal steeds het Nederlands zijn.

Download de Algemene Voorwaarden