Gebruikers- en bijzondere voorwaarden

Versie geldig vanaf 11 april 2020

Deze Voorwaarden regelen jouw gebruik van de Website, het Platform en jouw deelname aan het Programma H&H dat Streyma via de Website en het Platform aanbiedt. Deze Voorwaarden dienen steeds samen te worden gelezen met de Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring van Streyma, welke onverkort van toepassing zijn behoudens daar waar deze Voorwaarden er specifiek van afwijken. Op de overeenkomst tussen jou en Streyma in het kader van het Programma zijn in respectievelijke volgorde, volgende spelregels van toepassing: (i) deze Voorwaarden, (ii) de Algemene Voorwaarden en (iii) de Belgische wet.

 

DEEL 1: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

1.1. Definities

Wanneer we de volgende algemene begrippen gebruiken in deze Voorwaarden, hebben zij volgende betekenis:

 • Met “Algemene Voorwaarden” bedoelen wij onze algemene voorwaarden, zoals beschikbaar op de Website.

 • Met “Bijzondere Voorwaarden” bedoelen wij de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op jouw inschrijving voor en deelname aan het Programma H&H, zijnde meer bepaald deel 3 van deze Voorwaarden.

 • Met “Gebruiksvoorwaarden” bedoelen wij de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op jouw bezoek aan de Website en op jouw gebruik van het Platform, zijnde meer bepaald deel 2 van deze Voorwaarden.

 • Met “Gemeenschappelijke Bepalingen” bedoelen wij de bepalingen in deze Voorwaarden die zowel op de Gebruiksvoorwaarden als op de Bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn, zijnde meer bepaald deel 1 van deze Voorwaarden.

 • Met “Groep” bedoelen wij de geheime Facebook-groep waar alle deelnemers van een sessie van het Programma H&H lid van zullen kunnen worden, via een link die wij via het Platform aan de deelnemers ter beschikking zullen stellen. In deze groep zullen de deelnemers onderling ervaringen kunnen uitwisselen, elkaar kunnen steunen en aanmoedigen maar waarin wij ook de Sessies zullen organiseren.

 • Met “Inleidingsmodule” bedoelen wij de eerste set van Lesmateriaal die ter beschikking gesteld wordt op het Platform op 10 februari 2020.

 • Overal waar we verwijzen naar “jij”, “jijzelf” of “jou”, bedoelen we iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden gebruik maakt van de Website en/of het Platform van Streyma, dan wel inschrijft voor en/of deelneemt aan het Programma H&H.

 • Met “Lesmateriaal” bedoelen wij alle audio- en videobestanden, alsook alle werkboeken, in welke vorm dan ook, die wij aan jou ter beschikking stellen in het kader van het Programma H&H.

 • Met “Lesmodules” bedoelen wij de vijf (5) lesmodules welke wekelijks (en telkens op maandag) beschikbaar zullen worden gemaakt op het Platform m.u.v. een rustweek tussen de tweede en derde module.

 • Met “Overeenkomst” bedoelen wij de overeenkomst tussen jou en Streyma waarmee jij je ertoe verbindt ons de prijs voor het Programma H&H te betalen en wij ons ertoe verbinden jou toe te laten tot het Programma H&H, welke ontstaat op het moment dat wij jouw betaling van de prijs voor het Programma H&H ontvangen.

 • Met het “Platform” bedoelen we het platform dat wij ter beschikking stellen aan jou op de Website.

 • Met “Privacy Verklaring” bedoelen wij de privacy verklaring zoals deze beschikbaar is op onze Website.

 • Met “Programma H&H” bedoelen we het programma “Hoogsensitief & Happy” dat Streyma aanbiedt via haar Website en haar Platform en zoals nader omschreven in deel 3 van deze Voorwaarden.

 • Met de “Sessies” bedoelen wij de vier (4) Sessies in de loop van het Programma H&H, waarbij wij in de Groep live zullen gaan zodat jij de mogelijkheid hebt om ons gedurende deze tijdspanne vragen te stellen. Jij hebt recht op de eerstvolgende vier (4) Sessies na het afsluiten van de Overeenkomst.

 • Overal waar we verwijzen naar “Streyma”, “wij” of “ons” bedoelen we de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “STREYMA”, met maatschappelijke zetel te Akkerstraat 41, 2370 Arendonk, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout en met BTW nummer BE 0683.672.133

 • Met “Voorwaarden” bedoelen wij dit integrale document, dat van toepassing is op jouw deelname aan het Programma H&H via de Website en het daar ter beschikking gestelde Platform, zijnde de Gemeenschappelijke Bepalingen, de Bijzondere Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden.

 • Met de “Website” bedoelen we enyahooyberghs.be en www.voelacademie.be

De verwijzingen naar deze woorden in deze Voorwaarden kunnen zowel in meervoud als in enkelvoud voorvallen. Dit verandert niets aan de betekenis die aan deze woorden is gegeven.

1.2. Aanvaarding

Ieder gebruik dat jij maakt van de Website en/of het Platform, alsook jouw inschrijving voor het Programma H&H, betekent dat jij uitdrukkelijk en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Voorwaarden, afhankelijk van jouw situatie. Daarenboven houdt jouw aanvaarding van de Voorwaarden, ook de aanvaarding van de Voorwaarden in door iedereen die jij (wettelijk) vertegenwoordigt.

Door jouw bezoek aan de Website en/of het Platform dan wel jouw inschrijving voor het Programma H&H komt bijgevolg een overeenkomst tot stand tussen jou en Streyma. Jij erkent bijgevolg door jouw bezoek/gebruik van de Website en/of het Platform dan wel de inschrijving voor het Programma H&H gemachtigd te zijn deze Gebruiksvoorwaarden dan wel de Gebruiksvoorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden te aanvaarden, ook in naam van iedereen die jij (wettelijk) vertegenwoordigt.

Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de Voorwaarden te wijzigen, om welke reden dan ook, zonder jou hier voorafgaandelijk van op de hoogte te moeten brengen of ons voor deze wijzigingen ten aanzien van wie dan ook te moeten verantwoorden. Jij mag de Voorwaarden in geen enkele zin aanvullen, wijzigen of verbeteren.

Bij ieder bezoek van de Website en/of ieder gebruik van het Platform, zal de meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. We raden jou dan ook aan om bij ieder bezoek aan de Website en/of het Platform, de datum van de Gebruiksvoorwaarden te controleren om te kijken of er geen nieuwe versie van kracht is.

1.3. pRIVACY

Iedere verwerking van persoonsgegevens in het kader van jouw gebruik van de Website en/of het Platform, dan wel in het kader van jouw inschrijving voor en deelname aan het Programma H&H, zal gebeuren in overeenstemming met onze Privacy-Verklaring.

1.4. GELDIGHEID EN DEELBAARHEID VAN DE BEPALINGEN

Wij zijn ervan overtuigd dat alle bepalingen van deze Voorwaarden in al hun aspecten bindend en geldig zijn. Mochten niettemin één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast deze nietigheid of ongeldigheid de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan. Bepalingen die door nietigheid aangetast of ongeldig zouden zijn, blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is.

1.5. WAT BIJ EVENTUELE GESCHILLEN?

Deze Voorwaarden worden exclusief beheerst door, en dienen geïnterpreteerd te worden overeenkomstig het Belgisch recht. Iedere betwisting met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Voorwaarden wordt beslecht door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Streyma.

DEEL 2: GEBRUIKERSVOORWAARDEN “VOELACADEMIE” & HET PLATFORM

 2.1. BEHEER VAN DE WEBSITE EN HET PLATFORM

De Website, alsook het via de Website bereikbare Platform worden beheerd door Streyma.

2.2. EIGENDOMSRECHTEN EN TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE, HET PLATFORM EN HET PROGRAMMA

De Website, het Platform alsook het Programma en alle informatie (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, video- en audiocontent en het Lesmateriaal), beelden, logo’s, iconen, software, design, toepassingen, modellen, gegevens en alle andere elementen die beschikbaar zijn op of via de Website en/of het Platform en breder gesteld in het kader van het Programma H&H, zijn en blijven eigendom van Streyma. Het feit dat jij gebruik maakt van de Website, het Platform en/of deelneemt aan het Programma, geeft jou geen enkel recht op de Website, het Platform en/of op de content (inclusief bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het Lesmateriaal) die aan jou ter beschikking wordt gesteld in het kader van het Programma H&H.

2.3. LINKS EN/OF VERWIJZINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

Op bepaalde delen en in bepaalde rubrieken van de Website en/of het Platform kan de Website en/of het Platform hyperlinks en/of andere verwijzingen bevatten naar de inhoud of naar de websites van derden. Streyma is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de websites van derden of hun inhoud. In het kader van het Programma H&H wordt daarenboven ook gebruik gemaakt van het platform van Facebook. Streyma draagt op geen enkele wijze enige verantwoordelijkheid voor dit platform.

2.4. afwijzing, uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, afstand van recht en vrijwaring

2.4.1.   Informatie op de Website/het Platform

Hoewel wij de Website en het Platform met de grootste nauwkeurigheid vormgeven en beheren, kunnen wij niet garanderen dat alle informatie op de Website/het Platform juist, volledig en/of actueel is. De informatie op de Website en/of in het Platform kan typfouten en technische onjuistheden bevatten. Wij aanvaarden dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor wat betreft het bijhouden van de informatie op de Website/ in het Platform wat betreft haar actualiteit, volledigheid en/of correctheid. Jij dient dus steeds de informatie op de Website/in het Platform op actualiteit, volledigheid en/of correctheid te controleren.

2.4.2. Gebruik van de Website/het Platform

We streven ernaar het Platform en de Website zo goed als mogelijk te laten functioneren. Indien jij problemen ondervindt bij het gebruik van de Website en/of het Platform, dringen we erop aan dat jij ons dit zo spoedig mogelijk meldt per e-mail op info@streyma.be. Wij zullen vervolgens naar ons beste vermogen trachten om deze problemen te verhelpen. Wij kunnen jou helaas niet steeds een oplossing garanderen, zelfs niet wanneer wij met jou communiceren over mogelijke oplossingen voor het probleem.

Wij sluiten met betrekking tot de Website en het Platform alle aansprakelijkheid uit voor: aanbiedingen, waarborgen, omstandigheden, geschiktheid voor een welbepaald doel, prestaties, duurzaamheid, beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen, verwerken en onderhouden van alle computers, hard- en software, internetdiensten en alle andere uitrusting en/of diensten die noodzakelijk zijn voor jouw gebruik van de Website en/of het Platform.

Het internet is helaas geen veilig medium. Het kan immers onderbroken worden en/of het voorwerp zijn van (on)vrijwillige schendingen van de veiligheid en de privacy. De beschikbaarheid van de Website en/of het Platform kan getroffen worden door talrijke factoren waarover wij geen controle hebben. Het is dan ook mogelijk dat de Website en/of het Platform niet ononderbroken veilig of privé-bereikbaar is.

2.4.3. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van jou of ten aanzien van andere personen voor verlies en/of schade die jij zou lijden ten gevolge van een faling, slechte werking, onderbreking, verandering, wijziging of sluiting van de Website en/of het Platform.

In het bijzonder, maar zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, kunnen wij niet waarborgen dat:

 • De Website/het Platform compatibel is met uw computer, randapparatuur en software;

 • De Website/het Platform beschikbaar zal zijn, zonder onderbreking zal werken, vrij zal zijn van fouten of dat alle fouten verbeterd zullen worden;

 • De Website/het Platform aan jouw behoeften zal voldoen;

 • De informatie op de Website/het Platform, of de informatie die via de Website/het Platform kan worden verkregen, nauwkeurig, volledig of in de juiste volgorde dan wel tijdig beschikbaar zal zijn;

 • Sommige of bepaalde resultaten beschikbaar/verkrijgbaar zullen zijn via de Website/het Platform;

 • Het gebruiken van de Website/het Platform (inclusief het browsen en downloaden van informatie) vrij zal zijn van virussen, ‘Trojaanse paarden’, ‘wormen’ en/of andere vernietigende en/of schadelijke elementen; of

 • Het gebruik van de Website/het Platform niet indruist tegen de rechten (inclusief de intellectuele eigendomsrechten) van anderen.

Wij sluiten onze aansprakelijkheid ten aanzien van jou of enig ander persoon uit (behoudens zware fout en bedrog van onze kant) voor gebruiksverlies, inkomstenverlies of winstverlies (reëel of ingeschat), marktverlies, economisch verlies, speciaal, incidenteel, rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade, hetzij op basis van contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid of onder enige andere juridische grondslag die voortvloeit uit, verband houdt met of te maken heeft met het gebruik van de Website/het Platform door jou of door een andere persoon.

2.5. Beëndiging van uw gebruiksrecht van de website en/of het platform

Wanneer jij gebruik maakt van de Website/het Platform op zo een manier dat je een inbreuk begaat op deze Gebruiksvoorwaarden, mag je niet langer gebruik maken van de Website en/of het Platform. Wij mogen in dat geval op om het even welk tijdstip en zoals ons gepast lijkt:

 

 • De Website/het Platform geheel of gedeeltelijk veranderen, en tijdelijk of definitief buiten werking stellen; of

 • Uw toelating om de Website/het Platform te gebruiken zonder voorafgaand bericht en zonder schadeloosstelling aan u of een ander persoon beperken of tijdelijk of definitief beëindigen.

DEEL 3: BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN HET PROGRAMMA H&H

Deze Bijzondere Voorwaarden beheersen jouw deelname aan het door Streyma aangeboden Programma H&H en worden, behoudens daar waar wij er specifiek van afwijken, aangevuld door de Algemene Voorwaarden van Streyma. Dit wil zeggen dat indien jij vragen hebt welke niet in deze Bijzondere Voorwaarden worden beantwoord, je terecht kan in onze Algemene Voorwaarden.

Het Progamma H&H is een programma dat wij ontwikkeld hebben waarin we jou handvaten en richtlijnen aanreiken waarmee je zou kunnen leren hoe je met jouw hoogsensitiviteit kan omgaan. Het Programma H&H bestaat uit vijf (5) wekelijkse lesmodules waarin wij Lesmateriaal ter beschikking stellen wat jou in staat zou kunnen stellen meer inzicht te krijgen in jouw hoogsensitiviteit.

3.1. Inschrijving voor het programma h&h en totstandkoming van de overeenkomst

Inschrijven voor het Programma H&H kan via de website https://enyahooyberghs.be. Jouw inschrijving is definitief, van zodra wij jouw betaling van de volledige prijs of de betaling van de eerste schijf van de drie maandelijkse schijven voor het Programma H&H ontvangen. Vanaf dat moment komt jouw Overeenkomst met ons tot stand. Je zal vervolgens een e-mail ontvangen met daarin jouw unieke gebruikersnaam. Nadat jij een persoonlijk wachtwoord hebt aangemaakt, zal je kunnen inloggen op het Platform.

3.2. verloop van het programma h&h

3.2.1. Verloop

Het Programma H&H bestaat uit de Inleidingsmodule en vijf (5) wekelijkse Lesmodules. De eerstvolgende maandag nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zal de Inleidingsmodule beschikbaar gemaakt worden op het Platform.

 Daarna wordt iedere week (en dit telkens op maandag voor vijf (5) weken lang m.u.v. een rustweek tussen de tweede en derde module) een volgende Lesmodule vrijgegeven op het Platform. De Lesmodules zullen uitsluitend beschikbaar zijn op het Platform.

3.2.2. De Groep en de Sessies

Van zodra jij je gebruikersnaam van ons gekregen hebt en jouw persoonlijk wachtwoord hebt aangemaakt, zal je op het Platform een link kunnen terugvinden naar de Groep. Je dient zelf een verzoek te sturen om lid te worden van deze Groep.

De Sessies gaan door op WebinarJam. De aanmeldlink hiervoor zal te vinden zijn op het Platform. Deze online aanwezigheid in de Groep duurt telkens vijftig (50) minuten, per uitzondering korter als er niet voldoende vragen zijn ingediend. Het is verplicht om ons eventuele vragen steeds 48 uur voorafgaand aan de Sessies door te sturen. Wordt er geen enkele vraag ingediend hebben wij het recht om de Sessie af te lassen en zijn we niet verplicht deze te vervangen met een nieuwe Sessie. We doen ons  best om alle vragen te beantwoorden, maar kunnen echter niet beloven dat ook jouw vraag beantwoord zal worden tijdens de Sessies. 

Na het einde van de Lesmodules, zal jij toegang blijven hebben tot de Groep. Onze aanwezigheid in de Groep is vanaf dan niet langer gegarandeerd en er zullen geen verdere live-sessies plaatshebben.

Jij zal onbeperkt toegang krijgen tot het Programma H&H. Met “onbeperkte toegang” bedoelen we in dit kader zolang het Programma H&H door Streyma aangeboden wordt, en minstens gedurende een periode van drie (3) jaren, te rekenen vanaf de tweede (2de) dag na het vrijgeven van de laatste Lesmodule, toegang blijven behouden tot het Platform. Zelfs indien wij jou toch langer toegang verlenen tot het Platform, ontleen jij hieraan geen enkel recht.

3.3. Met betrekking tot de groep

Het staat aan alle deelnemers aan het Programma H&H vrij om berichten te plaatsen in de Groep. Wij kunnen vanzelfsprekend niet instaan voor de berichten die andere deelnemers in de Groep posten, laat staan hierop een (inhoudelijke) controle uitoefenen en dragen hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

3.4. verloop van het programma h&h?

We wensen eerst en vooral te benadrukken dat H&H op geen enkele manier als vervangmiddel gezien kan worden voor medische, psychologische of psychoterapeutische begeleiding.

Wij zullen naar ons beste vermogen proberen om het Programma H&H voor jou behulpzaam te laten zijn. We streven er te allen tijde naar om onze diensten zo kwalitatief mogelijk te verstrekken. We kunnen echter gezien de aard van het Programma H&H niet verbinden tot het bereiken van een concreet of meetbaar resultaat. De verbintenissen die wij op ons nemen in het kader van het Programma H&H zijn dus geen verbintenissen tot het bereiken van een resultaat, maar eerder verbintenissen om alle redelijkerwijze mogelijke inspanningen te leveren in het kader van de inrichting van het Programma H&H.

Uiteraard kunnen wij jou bepaalde zaken wel garanderen in het kader van het Programma H&H. Voor die welbepaalde zaken verbinden wij ons wél tot het behalen van een concreet resultaat. Dit is enkel het geval met betrekking tot volgende zaken:

 • Het (tijdig) ter beschikking stellen van het Lesmateriaal;

 • Het (tijdig) ter beschikking stellen van de Lesmodules;

 • Het jou toesturen van een e-mail met daarin jouw gebruikersnaam voor het Platform na ontvangst van jouw betaling voor het Programma H&H;

 • Het beschikbaar maken op het Platform van de link waarmee jij jezelf kan toevoegen aan de Groep; en

 • Het verzorgen van de Sessies.

Wij kunnen jou uiteraard niet beloven dat je klachtenvrij bent na afloop van het Programma H&H. Veel hangt uiteraard af van je eigen mindset, openheid en inspanningen.

In ieder geval zijn alle adviezen, tips en tricks die wij aan jou ter beschikking stellen algemeen van aard. Wij geven dus geen advies op maat en al het Lesmateriaal, alsook wat besproken wordt gedurende de Sessies, kan in geen enkel geval als specifiek advies beschouwd worden. Aangezien er verschillende deelnemers zijn en wij jou en jouw specifieke achtergrond niet kennen, kunnen zelfs de antwoorden op jouw vragen niet als specifiek advies worden beschouwd.

Indien jij graag wél advies op maat wenst, kan jij steeds een afspraak maken voor een consultatie in de zin van onze Algemene Voorwaarden.

3.5. kan jij je inschrijving voor het programma h&h nog annuleren?

In principe is de Overeenkomst definitief vanaf het moment dat wij jouw betaling van de prijs voor het Programma H&H ontvangen hebben. In het geval van het betalen van de prijs in drie maandelijkse schijven, is de Overeenkomst definitief na het betalen van de eerste schijf. Wij houden hieraan om de dienstverlening in te plannen en het Programma H&H op een kwalitatieve manier te kunnen verstrekken.

3.5.1. Jij zegt op binnen de veertien (14) dagen nadat de Overeenkomst definitief geworden is!

Jij kan echter genieten van een herroepingsrecht. Tot en met de veertiende (14de) dag, te rekenen vanaf de datum dat de Overeenkomst definitief is geworden, kan jij kosteloos en zonder motivering afzien van de Overeenkomst.

Indien jij de Overeenkomst in toepassing van dit herroepingsrecht opzegt, zullen wij jouw account onherroepelijk deactiveren. Je zal geen toegang meer hebben tot het Platform en niet verder deel kunnen nemen aan het Programma. Bovendien zullen wij jou uit de Groep verwijderen en zal je dus niet langer deel kunnen nemen aan de Sessie.

 

3.5.2. Jij wil de Overeenkomst op een later moment beëindigen!

Vanaf de vijftiende (15de) dag volgend op het definitief worden van de Overeenkomst kan jij niet meer kosteloos afzien van de Overeenkomst. Je kan weliswaar nog steeds de Overeenkomst opzeggen, maar zal in geen geval je geld terugkrijgen.

Indien jij gekozen hebt voor de optie om in drie schijven te betalen, ben je verplicht om de resterende schijven te betalen. Bij het niet betalen van het resterende bedrag kan een meersom aangerekend worden bovenop het verschuldigde bedrag. Hiervoor verwijzen we naar paragraaf 8.1.2 in de algemene voorwaarden

Indien jij aan ons op dit later moment te kennen geeft onze Overeenkomst te willen beëindigen krijg je zelf de keuze toegang te blijven hebben tot het Programma H&H dan wel jouw account te deactiveren.

In elk geval blijf jij ook na het beëindigen van onze Overeenkomst, ongeacht op welke moment en op welke manier jij de Overeenkomst beëindigt, gebonden door de bepalingen van artikel 7 en de Gebruiksvoorwaarden.

3.6. waarvoor kan jij ons aanspreken?

Wij hopen natuurlijk dat jij deze bepaling van de Bijzondere Voorwaarden nooit nodig hebt. Voor onze aansprakelijkheid, verwijzen wij naar vraag 10 van onze Algemene Voorwaarden.

3.7. wat mag jij (niet) doen met het lesmateriaal?

Al het Lesmateriaal dat wij aan jou ter beschikking stellen in het kader van het Programma H&H, alsook alle kennis die jij opdoet tijdens het Programma H&H, is bestemd voor jouw persoonlijk gebruik en jouw persoonlijke ontwikkeling. We hopen dat het jou kan helpen meer inzicht te verwerven in de manier waarop jij met jouw hoogsensitiviteit kan omgaan. Gezien de persoonlijke aard van het Lesmateriaal, is het jou dus niet toegestaan dit Lesmateriaal te delen met derden, tenzij wij jou hier schriftelijk toestemming voor geven. Ook jouw login en wachtwoord, waarmee je toegang krijgt tot het Platform, zijn bestemd voor jouw privégebruik. Bovendien is het jou ook niet toegestaan om anderen toegang te verlenen tot jouw facebook-account om toegang te krijgen tot het materiaal dat wij ter beschikking stellen in de Groep.

Indien wij merken dat jij op deze paragraaf een inbreuk zou plegen, hebben wij het recht om jouw account te blokkeren en ben je ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00) per inbreuk, te vermeerderen met vijfhonderd euro (€ 500,00) per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen.