Privacy Verklaring

Versie geldig vanaf 19/08/2018

Uw vertrouwen is essentieel voor ons. De bescherming van uw privacy staat dan ook centraal in onze bedrijfsvoering. Deze privacy-verklaring (hierna genoemd de “Verklaring”) is van toepassing op alle relaties tussen u, als betrokken natuurlijke persoon, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “STREYMA”, met maatschappelijke zetel te Akkerstraat 41, 2370 Arendonk, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout en met ondernemingsnummer BE 0683.672.133 (hierna genoemd “Streyma”, “wij” en “ons”). Streyma treedt in deze relaties op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. In deze Verklaring wensen wij u te informeren over de wijze waarop wij met uw data omgaan.

Deze Verklaring is onder meer van toepassing op (i) onze websites (www.streyma.be; www.voelacademie.be en www.enyahooyberghs.be, hierna gezamenlijk genoemd de “Website”) en (ii) iedere (commerciële) relatie tussen Streyma en haar klanten, prospecten en business partners.

Wij wensen te benadrukken dat wij steeds trachten te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de Europese verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG. Deze Verklaring bevat informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen én over de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken en gebruiken.

Wanneer u of een ander bedrijf waarmee u in een (commerciële) relatie zit, ons persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld doordat u ons contacteert of een overeenkomst met ons afsluit, zullen wij de ontvangen persoonsgegevens behandelen zoals bepaald in deze Verklaring.

Indien wij uw persoonsgegevens zouden willen gebruiken voor doeleinden die verder strekken dan onze loutere bedrijfsvoering, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Het bezoeken van de Website, het beroep doen op de diensten van Streyma, iedere vorm van communicatie met Streyma en/of het inschrijven voor een consultatie, programma, event of webinar van Streyma impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van deze Verklaring en bijgevolg van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Deze Verklaring dient samen te worden gelezen met de Algemene Voorwaarden , de Gebruiksvoorwaarden en de Cookie Policy van Streyma.

1.  Soorten persoonsgegevens

 

Streyma verzamelt en verwerkt volgende persoonsgegevens: 

 • Naam;
 • Voornaam;
 • Woonadres;Telefoonnummer/GSM-nummer;
 • E-mail adres;
 • Geslacht;
 • Interesse in en/of deelname aan specifieke activiteiten van Streyma
 • Geboortedatum (indien deelname aan activiteiten)
 • Huisdokter
 • Ziekenfonds
 • School
 • Studierichting
 • Alle informatie die vrijwillig wordt meegedeeld tijdens de therapie

Wij verzamelen tevens automatisch anonieme informatie met betrekking tot het gebruik dat u van onze Website maakt. Zo zullen wij bijvoorbeeld automatisch loggen welke onderdelen van de Website u bezoekt, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke Website u bezocht en wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren aan de hand van deze gegevens, maar deze gegevens laten ons toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website. Voor meer informatie over ons beleid inzake cookies, verwijzen wij naar onze Cookie Policy.

Welke gegevens wij concreet allemaal van u bezitten, verschilt afhankelijk van uw relatie met ons. Indien u hierover meer informatie wenst, lees dan zeker de in deze Verklaring opgenomen titel 6/ “Uw privacy rechten”.

2. Wijze van verzameling van persoonsgegevens

Wij verzamelen deze persoonsgegevens in het kader van volgende activiteiten:

 • Het bezoeken van de Website;
 • Het inschrijven voor of boeken van een programma en/of consultatie;
 • De uitvoering van de overeenkomst; en
 • Het invullen van het contactformulier op de website.

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens in de regel doordat uzelf uw persoonsgegevens ingeeft op onze Website. Al deze persoonsgegevens worden dus uitdrukkelijk en vrijwillig door u aan ons verstrekt.

Mocht dit niet het geval zijn en moesten uw gegevens zich in onze mailinglijsten bevinden en moest u zich tegen deze verwerking willen verzetten, lees dan zeker de in deze Verklaring opgenomen titel 6/ “Uw privacy rechten”.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

3. Gebruik van persoonsgegevens

Wij kunnen deze persoonsgegevens gebruiken voor: 

 • De uitvoering van onze overeenkomst met u;
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via het contactformulier);
 • Het toesturen van elektronische niet commerciële communicatie (nieuwbrieven, uitnodigingen voor events etc); en
 • Statistische doeleinden.

 Deze verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst met ons of om op uw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of om die van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Streyma of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent).

 Indien u ongewenst nieuwsbrieven vanwege ons ontvangt, lees dan zeker de in deze Verklaring opgenomen titel 6/ “Uw privacy rechten”.

4. Doorgifte persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel doorgeven aan derden, wanneer dit noodzakelijk is om (i) onze contractuele afspraken na te komen of (ii) om u een welbepaalde dienst aan te kunnen bieden. Indien het noodzakelijk is om persoonsgegevens aan derden door te geven, is/zijn de partij/partijen waaraan wij de gegevens doorgeven, verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Verklaring.

Het is uiteraard ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten, indien wij (i) hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

Wenst u hierover meer informatie, lees dan zeker de in deze Verklaring opgenomen titel 6/ “Uw privacy rechten”.

 5. Opslag persoonsgegevens

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als wij deze nodig hebben voor onze bedrijfsvoering of voor zolang als wij hiertoe conform de vigerende wettelijke bepalingen verplicht zouden zijn.

Hoe lang dit concreet is, verschilt naar gelang de aard/het doel van/waarvoor wij de betreffende gegevens verzamelen en verwerken. Algemeen geldt dat we de persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de in titel 3/ van deze Verklaring opgenomen doelen. 

Wenst u hierover meer informatie of wenst u zich te verzetten tegen de opslag van uw persoonsgegevens, lees dan zeker de in deze Verklaring opgenomen titel 6/ “Uw privacy rechten”.

6. Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten zoals deze door de wet zijn bepaald en hieronder zijn opgesomd, vragen wij u om contact op te nemen met Enya Hooyberghs  of het standaardformulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan ons te bezorgen per e-mail op info@streyma.be of per gewone post op volgend adres:

Streyma BV
T.a.v. Enya Hooyberghs
Akkerstraat 41
2370 Arendonk

 Concreet heeft u aangaande uw persoonsgegevens volgende rechten: 

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bezitten;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (“right to be forgotten”);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens; en
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 Het spreekt voor zich dat de uitoefening van deze rechten voor u kosteloos is, ongeacht of u deze uitoefent via het standaardformulier (te downloaden bovenaan deze pagina), per gewone post of via e-mail. 

Indien u niet langer nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wil ontvangen, kan u zich op ieder ogenblik uitschrijven door op de knop “uitschrijven” te klikken, zoals deze onderaan voorzien is in iedere e-mail van Streyma.

7. Beveiliging persoonsgegevens

 

Wij verbinden ons ertoe om algemeen gesteld voldoende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens te nemen. Meer in het bijzonder nemen wij deze voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens en (ii) verlies, misbruik of onrechtmatige wijziging van uw persoonsgegevens.

Wij hebben volgende beveiligingsmaatregelen genomen om de risico’s op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken: 

 • Anti-virus;
 • Web application firewall.
 • Hard copies worden bewaard achter slot en grendel
 • E-mailinbox en computers en smartphone zijn wachtwoord en/of met vingerafruk beveiligd
 • Beveiliging van het kantoor van Streyma met een alarmsysteem
 • Het kantoor van Streyma wordt afgesloten indien er niemand aanwezig is
 • Wij maken nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi
 • De website maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat
 • Enkel personen met een strikte need to know-basis zullen toegang krijgen tot uw informatie

Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van uw wachtwoord en andere accountinformatie. Streyma zal nooit vragen om uw wachtwoord en evenmin zal u ertoe gehouden zijn ons dit wachtwoord mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang krijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. Wij raden u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen van zodra u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met ons.

 

8. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

 

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enige ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het USA .

9. Update Verklaring

Wij kunnen deze Verklaring steeds updaten. De meest recente versie van de Verklaring kan u steeds terugvinden op onze Website. In dit kader is het ten zeerste aanbevolen om de Verklaring regelmatig te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigen.

10. Contact

Onverminderd uw recht om een klacht in te dienen zoals beschreven onder titel 10/, vragen wij u vriendelijk om indien u vragen en/of klachten heeft over deze Verklaring en/of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken, ons te contacteren op één van onderstaande manieren: 

Via e-mail op info@streyma.be of via de gewone post:

Streyma BV
T.a.v. Enya Hooyberghs
Akkerstraat 41
2370 Arendonk

11. Klachten

Wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken, kan u een klacht indienen bij de toezichthoudende .